Privacyverklaring

Privacyverklaring

1.       Inleiding

SmdB ‘De Kraats’ verwerkt voor al zijn leerlingen persoonsgegevens. SmdB ‘De Kraats’ vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. De school is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In dit privacybeleid leggen wij u graag uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.

2.       Gegevensverwerking

SmdB ‘De Kraats’verwerkt persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen.  Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school. De Kraatsschool verwerkt persoonsgegevens van de leerlingen ten behoeve van haar leerlingenadministratie. Wij houden hierin de studievoortgang bij bij en stellen uw kind bijvoorbeeld in staat het fietsdiploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. 

Op deze wijze zijn we er zeker van dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Ieder jaar wordt dit formulier aan het begin van het schooljaar opnieuw verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij van uw kind
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij  SmdB ‘De Kraats’.

Welke persoonsgegevens  verwerken wij van uw kind

Categorie Toelichting
1. Leerlinggegevens

naam, voornaam

geboortedatum, geslacht

overige gegevens te weten: thuistaal, schoolloopbaan

na inschrijving volgt een intakegesprek waarbij nadere gegevens, in belang van een goede start van het kind op school, in overleg met de ouders, worden vastgelegd

2. Leerlingnummer BSN-nummer of PGN-nummer
3. Nationaliteit aangevuld met geboorteland en geboorteplaats
4. Ouders, voogd contactgegevens van de ouders/verzorgers van de leerling: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, opleidingsgegevens, nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, relatie tot het kind, burgerlijke staat
5. Medische gegevens gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen
6. Godsdienst gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bv.: leerling vrij op bepaalde dag).
7. Schoolloopbaan

gegevens betreffende de schoolloopbaan en de ontwikkeling van de leerling:

toetsgegevens

begeleidingsgegevens

aanwezigheidsregistratie

klas, leerjaar.

8. Onderwijsorganisatie

Indien nodig: gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen

Met toestemming: aanvragen van araangementen

9. Financiën gegevens voor bijdragen voor buitenschoolse activiteiten (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders)
10. Beeldmateriaal

foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school alleen op basis van toestemming

Voor een pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig.

11. Leerkracht / intern begeleider gegevens van leerkrachten en intern begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de school en het geven van onderwijs
12. Overige gegevens, te weten …. andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Wet Primair Onderwijs

Op uw eigen verzoek  en met uw toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Onze school zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen. Voor het geven van medicatie krijgt u een formulier medicijnverstrekking.

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts en samenwerkingsverband

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van SmdB ‘De Kraats’. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van de school. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

Onze school zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren