Overlay hero

MR / PR / OR

De Medezeggenschapsraad

De School met de Bijbel ‘De Kraats’ heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers en personeel van de school.  Via de medezeggenschapsraad zijn ouders/verzorgers en personeel betrokken bij het schoolbeleid.

De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur, zodat zij op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR kan zelf ook belangrijke onderwerpen aankaarten bij het schoolbestuur en daarnaast heeft de MR met regelmaat overleg met de schooldirecteur. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. De MR heeft adviesrecht over onder meer de hoofdlijnen van de begroting of over bijvoorbeeld een verbouwing van de school.

De MR vergadert een aantal keren per schooljaar. Er worden verschillende onderwerpen besproken, zoals het meerjarenbeleidsplan, de personeelsformatie, lesmethodes en vakantie- of studiedagen. In het Kraatsjournaal worden de vergaderdata bekend gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar, dus ouders/verzorgers kunnen een vergadering bijwonen of agendapunten indienen. Aanmeldingen en agendapunten voor de MR-vergadering kunnen worden gestuurd naar: mr@kraatsschool.nl.