Ons onderwijs

Ons onderwijs

Waar staan we voor?

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • coöperatieve werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken
 • kinderen betrekken in doelen en evaluaties
 • 21st century skills

Het onderwijsmodel dat we hanteren, is het zogeheten leerstofjaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat de kinderen per jaargroep veelal gelijktijdig instructie krijgen. Deze instructie is bij een aantal vakken op drie niveaus. Daarnaast is er veel aandacht voor de verschillen in de wijze waarop kinderen leren. Daarom differentiëren we waar mogelijk. Denk hierbij aan extra instructie, aangepaste taken, meer oefentijd, individuele hulp, verdieping, enz.

Typerend voor onze school is de brede zorg voor kinderen met beperkingen of een achterblijvende of versnelde ontwikkeling.

Ook hier is onze missie belangrijk: ‘Je mag zijn wie je bent en groeien in je talent’

Speerpunten voor dit schooljaar zijn:

 • Onze school is een veilige leeromgeving waarin iedere leerling zichzelf mag zijn en kan ontplooien in talent.
 • We leren de kinderen zelf medeverantwoordelijk te zijn voor het leren en werken. Om dit te bereiken evalueren we aan de hand van het leerpoces van de leerling en het resultaat van het gemaakte werk.
 • Opbrengstgericht werken: samen met het kind stellen we doelen vast. Per les wordt er ook een doel bepaald en dit wordt geëvalueerd.
 • Kind-gesprekken vinden we belangrijk.
 • Zaakvakken worden thematisch aangeboden zodat de leerlingen meer in de context werken. In deze methoden zijn ook de 21st century skills verweven.
 • Theorie en beeldvorming van andere culturen worden benoemd in lessen waar dit ter sprake komt.

Visie op leren en sociale veiligheid:

We vinden een positief en veilig klimaat erg belangrijk. Het welbevinden van de leerling is de basis van het ontwikkelen. Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen of samen met anderen te maken. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Er zijn ook kinderen met extra onderwijsbehoeften. Deze kunnen in elke differentiatiegroep voorkomen. Soms wijken kinderen af van de stof en gaan op een eigen leerlijn verder.

Verbreding en verrijking

In iedere groep zijn verrijkingsmaterialen voor de leerlingen die extra uitgedaagd moeten worden in hun ontwikkeling. Onze school heeft een verbredingsgroep voor alle groepen. De verbredingsgroep is bestemd voor leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie en voor wie het goed is om extra uitdaging te krijgen buiten de groep. In de VB groep wordt gewerkt aan persoonlijke doelen die een link hebben met het bovengemiddeld presteren.

Cito eindresultaten

Bovenschools vergelijken we resultaten. De eindcito’s geven het onderstaande beeld:

Kraatsschool:        Landelijk gemiddelde vergelijkbare scholen:
2019: 538,9           536.1
2018:  540.6          535.7
2017 :  537.8          535.1
2016 :  537,2          537,1

Inspectierapport

Schoolplan 2019-2023

 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren