Overlay hero

Ons onderwijs

Waar staan we voor?

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven, leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven, differentiëren
 • coöperatieve werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • leerlingen zelfstandig (samen) laten werken
 • leerlingen betrekken in doelen en evaluaties
 • 21-eeuwse vaardigheden inzetten

Het onderwijsmodel dat we hanteren, is het zogeheten leerstofjaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat de leerlingen per jaargroep veelal gelijktijdig instructie krijgen. We differentiëren we waar mogelijk. Deze instructie is bij een aantal vakken op drie niveaus. Er is veel aandacht voor de verschillende wijze waarop leerlingen leren. Denk hierbij aan extra instructie, aangepaste taken, meer oefentijd, individuele hulp, verdieping, enz.

Typerend voor onze school is de brede zorg voor leerlingen met beperkingen of een achterblijvende of versnelde ontwikkeling.

Ook hier is onze missie belangrijk: ‘Je mag zijn wie je bent en groeien in talent’

Schoolplan 2023-2027

Speerpunten voor dit schooljaar zijn:

 • Onze school biedt een veilige leeromgeving waarin iedere leerling zichzelf mag zijn en kan ontplooien in talent.
 • We leren de leerlingen medeverantwoordelijk te zijn voor het leren en werken. Om dit te bereiken evalueren we aan de hand van het leerproces van de leerling en de resultaten van het gemaakte werk..
 • Per les wordt een doel bepaald en er wordt geëvalueerd op proces en product.
 • We vinden het belangrijk om met de leerlingen kindgesprekken te voeren.
 • Het onderwijs wordt zoveel als mogelijk thematisch aangeboden zodat de leerlingen meer in de context leren. In onze methode worden ook 21e eeuwse vaardigheden ingezet.
 • Goed burgerschap krijgt aandacht tijdens de lessen. Theorie en beeldvorming van andere culturen worden benoemd in lessen waar dit ter sprake komt.

Visie op leren en sociale veiligheid:

We vinden een positief en veilig klimaat erg belangrijk. Het welbevinden van de leerling is de basis voor het ontwikkelen. Leerlingen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt leerlingen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen of samen met anderen te maken. Leerlingen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.  Leerlingen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Er zijn ook leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Deze kunnen in elke differentiatiegroep voorkomen. Soms werken leerlingen op een eigen leerlijn.

Verbreding en verrijking

In iedere groep zijn verrijkingsmaterialen voor de leerlingen die extra uitgedaagd moeten worden. Uitdagen kan op veel manieren, denk aan andere stof, verdieping, verrijking, onderzoeken e.d. Er is bijvoorbeeld Levelwerk een leerlijn voor intelligente en (hoog) begaafde leerlingen. De ‘Vuurtorengroep’ is bestemd voor leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie en voor leerlingen voor wie het goed is om extra uitdaging te krijgen buiten de groep. In deze groep wordt gewerkt aan persoonlijke doelen die een link hebben met het bovengemiddeld presteren.